Подпомагане на крайречните съобщества на територията на Природен парк „Витоша”

За пета поредна година служители на Куинтайлс, клон България положиха доброволен труд на територията на Природен парк „Витоша”. На 08.11.2013 г. те засадиха над 250 фиданки от бяла върба (Salix alba). Залесяването се извърши по поречието на река Струма над село Чуйпетлово с цел разширяване и подпомагане на крайречните върбови галерии, които представляват ценни природни местообитания на територията на парка. Дейностите по подпомагане на върбовите съобщества са част от проект LIFE+08 NAT/BG/000281 „Опазване и възстановяване на 11 Натура 2000 крайречни и влажни местообитания в 10 защитени зони”, по който Дирекцията на Природния парк е партньор.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content