Подпомагане популацията на петтичинковата върба на територията на Природен парк „Витоша”

Петтичинковата върба (Salix pentandra L.) e критично застрашен растителен вид, включен в Червена книга на РБ и в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, а също и терциерен реликт. Единственото му оцеляло находище в България се намира на територията на Природен парк «Витоша». С цел подпомагане популацията на петтичинковата върба на територията на парка, на 03.09.2014 г. се проведе акция по засаждане на върбови фиданки в подходящи за вида мочурни местообитания на Витоша. Засадени бяха 100 фиданки с помощта на доброволци. Дейността е част от консервационната програма на Плана за управление на ПП „Витоша” за подпомагане находищата на редки и застрашени растителни видове в границите на парка. Тази дейност се финансира в рамките на Проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“ – фаза II” към Договор № 5103020-С-001 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content