Позиция на Дирекцията на Природен парк „Витоша”

През последните дни в средствата за масова информация се разпространява тезата, че промените в Закона за горите, предложени от Министерството на земеделието и храните, ще доведат до застрояване на Природния парк „Витоша” в района на хижа Алеко. Разпоредбите на Плана за управление на Природен парк „Витоша”, приет от МС през 2005 г., не позволяват увеличаване на застроената площ в района на център Алеко (режим 83), но насърчават реконструкцията и модернизацията на сградите и съоръженията (режим 85). Тези разпоредби на плана за управление имат за цел да поощрят реновирането на съществуващите сгради и съоръжения, като ограничават новото строителство в парка. Подобни разпоредби действат и за останалите туристически центрове на територията на Природен парк „Витоша” и изпълниха своето предназначение. До момента, в рамките на последните шест години бяха реновирани сградите и съоръженията на хижа Алеко, пречиствателна станция Боерица, х-л Мотен, х-л Морени, х-л Кукер, почивна база Рудничар, хижата на Адвокатите, Горски дом Витоша, Военно-почивния дом, Хотел Боерица, сградите на СО в м. Дендрариума, хижа Погледец, почивна станция Ведра, х-л Свети Георги, х-л Едем, мотел Тихия кът, х-л Аглика, база Физкултурник, хижа Селимица, х. Острица, хотел Хюндай. В момента се реконструира х-л Щастливеца, базата на ПСС край х. Алеко и х-л Трансстрой. В този смисъл, предложените промени в Закона за горите не изменят Плана за управление на Природен парк „Витоша” и тяхното приемане не означава разрешаване на ново строителство. Това може да се случи едва след изтичане на срока на действие на Плана за управление или при негово изменение по реда на Закона за защитените територии. Дирекцията на Природен парк „Витоша” отново подчертава, че няма никакви съществуващи правни пречки пред реновирането на законно построените сгради и съоръжения в границите на целия Природен парк, но дали това ще се случи зависи само от волята и финансовите възможности на техните собственици.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content