Покана за работна среща за оповестяване на началото на „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“

Във връзка с изпълнение на Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ с ВЪЗЛОЖИТЕЛ Дирекция на „Природен парк „Витоша““, гр. София и ИЗПЪЛНИТЕЛ – фирма „Пролес Инженеринг“ ООД, гр.София Ви

К А Н И

за участие в Работна среща за оповестяване началото на разработване План за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.

Място: гр. София, ул. „15 ноември“ №1, зала „Голям салон“, сграда на БАН

Дата: 05.03.2015 г., с начало и край, съгласно приложената „Програма“

tabela za opovestqwane_A4

Програма

Списък на поканените

Покана за оповестяване

 

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content