Поставени информационни табели по проекта „Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша”

На 04.02.20 г., екипът за управление на проекта  „Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“, извърши проверка на терен за изпълнението на договора за изработка и монтаж на дървени информационни табла.

При извършения контрол се установи, че изпълнителят е доставил и монтирал 15 броя информационни табла спазвайки всички изисквания по предварителното изготвено техническо задание.

По Дейност 1: Подобряване на природозащитното състоянието на торфищни комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи подвижни торфища“) – са изработени 6 броя табла, съдържащи информация за значението на торфищата.

По Дейност 2: Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 9130 „Букови гори от типа Asperulo-Fagetum“ и 9180* „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове“ – са изработени 4 броя табла с информация, картен материал и маркировки на маршрутите, по които ще се насочват туристите с цел ограничаване на ерозионни процеси и антропогенния натиск в района на Боянския водопад.

По Дейност 3: Подобряване състоянието на популациите на 7 вида птици: Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Бухал (Bubo bubo), Орел Змияр (Circaetus gallicus), Скален орел (Aquila chrysaetos), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Осояд (Pernis apivorus) и Черен щъркел (Ciconia nigra) – са изработени 5 броя табла със специфична информация за видовия състав на орнитофауната, поведение и заплахи за птиците на територията на парка.

Проектът  се финансира по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“.

Skip to content