Почистване на сметище с тежка техника

На 25.03.2014 г. беше извършено почистване на сметище от строителни и битови отпадъци на територията на ПП “Витоша”, по пътя между кв. Бояна и местността Тихия кът. Почистването се извърши с професионална техника. Премахнати бяха близо 80 кубика отпадъци. Тази дейност е част от проект LIFE+08 NAT/BG/000281 „Опазване и възстановяване на 11 Натура 2000 крайречни и влажни местообитания в 10 защитени зони”, по който Дирекцията на Природния парк е партньор.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content