Предприети противопожарни мерки на Витоша

Както всяка година, на основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите и Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, се предприемат административни действия за превенция от пожари.

Пожароопасният период за територията на ПП „Витоша“ е от 01.04. до 30.11.2017 г. В този период се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. За територията на Природен парк „Витоша“ паленето на огън е допустимо с много голямо внимание САМО на определените за целта места.

През пожароопасния сезон служители на Териториално поделение ДГС София, Регионална дирекция по горите  София, Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Дирекция на Природен парк „Витоша“ извършват периодични проверки на територията на Природен парк „Витоша“ за спазване на правилата за пожарна безопасност.

До този момент са почистени 31 регламентирани огнища, обозначени с табели, разрушени са 70 нерегламентирани огнища и са поставени 18 информационни табели до местата за палене на огън.

Предстои почистване на електропроводи в землищните граници на кв. Бояна и с. Владая.

Проверките продължават.

Умоляват се всички посетители на Природен парк „Витоша“ да спазват правилата за пожарна безопасност, да не проявяват престъпна небрежност, която би довела до възникване на пожари.

Skip to content