Представяне на постигнатите резултати по проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“ – фаза II“

На 16.01.2015 г. от 10.30 до 12.00 ч. в конферентната зала „Света София“ на хотел „Света София“ /София, ул. „Пиротска“ № 18/ Дирекцията на Природен парк „Витоша“ ще даде пресконференция за постигнатите резултати по проект „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен парк „Витоша“ – фаза ІІ”. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Ще бъде представено изпълнението на дейностите по проекта през 3-годишния му срок на изпълнение.

Обща стойност на проекта: 1 899 975 лв.;
Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие: 1 614 979 лв.;
Национално съфинансиране: 284 996 лв.
Начало на проекта: 17.01.2012 г.,
Край на проекта: 17.05.2015 г.

Главната цел на проекта беше опазването и възстановяването на приоритетни за парк „Витоша“ природни местообитания, местообитания на видове и техните популации. Избраните природни местообитания са сред най-уязвимите и чувствителни към човешка намеса. За три групи животни (бозайници, безгръбначни и риби) бяха подобрени качествата на популациите им. Една от целите на проекта беше да се създадат зони на спокойствие на едрите хищници (мечката и вълкът) чрез насочване и концентриране на туристическия поток. Завърши се програмата за възстановяването на Балканската дива коза на територията на Парка. Възстановиха се 6 алейни маршрута с обща дължина над 20 км. Разработи се специализирана кадастрална карта и специализиран устройствен план на инфраструктурата в ПП „Витоша“, изготви се воден баланс за територията му. Част от дейностите по проекта бяха насочени и към опазване и експониране на забележителни дървесни видове с цел опазване на генофонда. За повишаване информираността на посетителите на парка се разработиха тематични маршрути, проведе обучителна програма, бяха разработени и издадени информационни материали за значимостта на защитената територия и за биологичното разнообразие в нея.

Заповядайте, за да видите презентациите на експертите, работили по проекта, от които ще разберете повече.

За контакти и повече информация:
Юлия Михайлова, експерт „Връзки с обществеността“ по проекта
E-mail: julia_mihaylova@abv.bg тел.: 0885 51 10 19

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дирекцията на Природен парк „Витоша“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content