Представяне на резултатите по проект LIFE08 NAT/BG/000281 пред журналисти

На 19.06.2014 г. в офиса на ДПП „Витоша“ беше проведена среща с журналисти, пред които бяха представени резултатите по проекта LIFE08 NAT/BG/000281 “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”. Периодът на изпълнение на проекта е от 01.01.2010 до 30.06.2014 г. и се осъществява по програмата Life+ на ЕС за финансиране на проекти за околната среда. Бенефициенти са Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) към МЗХ и Световен фонд за дивата природа (WWF). Дейностите по проекта се реализират на територията на десет природни парка в България: „Витоша“, „Врачански Балкан“, „Персина“, „Шуменско плато“, „Русенски Лом“, „Златни пясъци“, „Странджа“, „Сините камъни“, „Рилски манастир“ и „Българка“.

Проектът е с бюджет 1 236 834 €, в т.ч. 50% съфинансиране от ЕСБюджетът за разходи на територията на ПП „Витоша“ е 88 344 €.

Освен защитени територии природните паркове в България са и част от европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Те са обявени за защитени зони за опазване на природните местообитания в тях.

Целта на проекта е да се натрупа практически опит в подобряване на природозащитното им състояние чрез опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в горите.

В изпълнение на проекта повече от четири години ДПП „Витоша“ работи за възстановяването на редки и защитени растителни видове и местообитания, за изграждане на специализирана туристическа инфраструктура, свързана с опазване на биологичното разнообразие. Положени бяха усилия за отстраняване на антропогенни отпадъци, както и за повишаване на обществената информираност за дейностите по проекта чрез поставяне на информационни табла, организиране на срещи със заинтересовани страни, журналистически пътувания.

В многообразните дейности се включиха стотици доброволци, което допринесе за повишаване на екологичната култура и обществената ангажираност за опазване на природата.

Десислава Гюрова, експерт флора в ДПП „Витоша“ и регионален координатор по проекта, изнесе презентация, в която бяха представени дейностите на територията на ПП „Витоша“, а именно:

Възстановяване на клек в ПП „Витоша“

Клекът (Pinus mugo) е високопланински вид, който има голяма роля в задържането на водата и предпазва склоновете от ерозия, тъй като снегът под него се топи по-бавно. Съобществата му представляват природно местообитание от европейска значимост (Директива 92/43/ЕЕС). Някога клекът е заемал обширни площи в планината, но е бил подложен на засилено антропогенно влияние – предимно изгарян за разчистване на терени за пасища. Днес е оцеляло малко клеково петно в района на хижа „Алеко“ и единични екземпляри на няколко места в субалпийския пояс на Витоша. Тези фрагменти и петна представляват остатък от клековия пояс, съществувал в миналото.

Общата площ, на която е възстановен клекът, достигна близо 50 дка.

Подпомагане на крайречните гори от бяла върба на Витоша

Крайречните гори играят съществена роля за възстановяване на естествените местообитания, за укрепване на брега от ерозия, за предпазване от наводнения и пречистване на водата. Крайречните съобщества от бяла върба (Salix alba) по поречието на река Струма са едни от ключовите обекти на опазване в Природен парк „Витоша“ и представляват природно местообитание от европейска значимост (Директива 92/43/ЕЕС). Дирекцията на Природен парк „Витоша“ осъществи мерки  за запазване и разширяване на крайречните гори от бяла върба по река Струма, над с. Чуйпетлово. Мерките включваха събиране на резници от  естествени находища на бялата върба на Витоша, производство на  посадъчен материал (фиданки) и засаждането им на площ от 5 дка на  подходящи места край реката. В акциите по засаждане се включиха  десетки доброволци от различни фирми и организации.

Възстановяване на растителни видове

Водната детелина (Menyanthes trifoliata) и кръглолистната росянка (Drosera rotundifolia) са характерни растения за природно местообитание „Преходни торфища и плаващи подвижни тресавища (7140)“, което е едно от ключовите обекти на опазване в Природен парк „Витоша“. Двата растителни вида имат висока консервационна стойност – защитени са от Закона за биологичното разнообразие и са включени в Червената книга на Република България.

Успешно произведените 180 млади растения от кръглолистна росянка бяха засадени през септември 2013 г. по поречието на Боянска река и в м. Конярникана върху обща площ от 1,2 дка.

По литературни данни водната детелина се е срещалана Витоша в приизворните торфища при х. „Боерица“, под вр. Черната скала, а вероятно и на други места. Възстановяването на изчезналата популация беше извършено чрез събиране на коренища от 20 растения водна детелина от Родопите и произвеждане на нови 70 индивида в разсадник. През септември 2013 г. младите растения от водна детелина бяха засадени в м. Конярника, в района на Черни връх и по поречието на Боянска река на обща площ от 0,6 дка. Мониторингът през пролетта на 2014 г. показа висока степен на прихващане на засадените индивиди.

Защита на природните местообитания чрез изграждане на специализирана туристическа инфраструктура

Бяха изградени 300 м дървени скари за преминаване на туристи по основни туристически пътеки: в местностите Конярника, Платото, Ветровала и други; 12 моста с обща дължина 76 м на различни места в парка; 1500 м дървени огради и парапети. От началото на проекта бяха изградени няколко туристически къта в местностите Кало (над с. Кладница), Бялата вода, Офелиите и Златните мостове, някои от които и с детски съоръжения. Седем табла с информация за целите и дейностите по проекта, възстановените природни местообитания и видове бяха поставени на ключови места в парка, през които преминават голям брой посетители. Други 10 табла призовават туристите да опазват планината чиста. Те са поставени на местата в парка, където са провеждани мероприятия за Деня на парковете. На най-посещаваните места бяха поставени 70 метални забранителни табели (забрана за преминаване на МПС и за изхвърляне на отпадъци).

Почистване на територията на ПП „Витоша“

В периода 2011 – 2013 г. се организираха и проведоха три национални дни за почистване на природните паркове в България. Стотици доброволци се включиха в събирането и изнасянето на десетки кубици антропогенни отпадъци от територията на ПП „Витоша“. За почистване на по-големите сметища беше използвана специализирана техника.

Комуникационни дейности

Проведени бяха срещи със заинтересованите страни, включващи представители на местните власти и структурите на ИАГ (държавните горски стопанства и регионалните дирекции по горите), регионалните инспекции по околната среда и водите, както и със заинтересовани граждани. На срещите се представиха и обсъдиха дейностите по проекта. Те бяха необходими за осигуряване на необходимата подкрепа и съдействие. Беше организирано и журналистическо пътуване с представяне на възстановените и обновени обекти на територията на парка.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content