Предстояща пресконференция за представяне на проекта „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША – ФАЗА ІІ”

На 12.11.2012 г. от 10.00 ч. в Информационния център на Представителството на Европейската комисия в България (гр. София 1000, ул. „Московска” № 9). Дирекцията на природен парк Витоша ще даде пресконференция за проекта „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен парк „Витоша“ – фаза ІІ”. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Ще бъдат представени основните дейности и експертите, които ще работят по проекта през 3-годишния му срок на изпълнение. Обща стойност на проекта: 1 899 975 лв.; Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие: 1 614 979 лв.; Национално съфинансиране: 284 996 лв. Начало на проекта: 17.01.2012 г., Край на проекта: 17.05.2015 г. Главната цел на проекта е да бъдат опазени и възстановени приоритетни за парк Витоша природни местообитания, местообитания на видове и техните популации. Избраните природни местообитания са сред най-уязвимите и чувствителни към човешка намеса. За три групи животни (бозайници, безгръбначни и риби) ще се подобрят качествата на популациите им. Една от целите на проекта е да бъдат създадени зони на спокойствие на едрите хищници (мечката и вълкът) чрез насочване и концентриране на туристическия поток. Затова с близо половината от средствата по проекта ще бъдат възстановени и ремонтирани 6 алейни маршрута. Предвижда се разработване на специализирана кадастрална карта и на специализиран устройствен план на инфраструктурата в ПП Витоша, както и изготвяне на воден баланс за територията му. Дейностите по проекта са насочени и към опазване и експониране на забележителни дървесни видове с цел опазване на генофонда. С цел повишаване информираността на посетителите на парка ще се разработят тематични маршрути, ще се подготви и проведе обучителна програма, ще бъдат издадени и информационни материали за значимостта на защитената територия и за биологичното разнообразие в нея. Успешното изпълнение на предвидените дейности ще помогне за развитието и утвърждаването на защитена зона „Витоша” като елемент на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

За контакти и повече информация: инж. Юлия Михайлова, E-mail: julia_mihaylova@abv.bg тел.: 0885 51 10 19

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content