Предстояща пресконференция и прес тур за представяне на извършеното по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТ
„ДЕЙНОСТИ ПО УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША”

(прессъобщение)

На 29.10.2015 г. от 11.00 до 12.00 ч. в Детския екостационар „Бели брези“ в Природен парк „Витоша“ Дирекцията на Природен парк „Витоша“ ще даде пресконференция за постигнатите резултати по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.
Обща стойност на проекта: 5 240 300 лв.;
Финансиране от ЕФРР: 4 454 255 лв.;
Национално съфинансиране: 786 045 лв.
Начало на проекта: 30.07.2012 г.,
Край на проекта: 31.10.2015 г.

След края на пресконференцията от 13.00 до 16.00 ч. в същия ден ще се проведе прес тур, на който ще бъдат показани част от обектите, изградени по проекта: ремонтирана туристическа алея, подходи към парка, кътове за отдих за хора с увреждания, адаптационна волиера. Ще бъде посетен и музеят на мечката с напълно обновен интериор и оборудване, ще бъдат показани и някои от маркираните постоянни пробни площи за наблюдение на местообитания и ще се разясни методиката за мониторинг.

Проектът „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“ включваше поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи, в т.ч.: опазване и възстановяване на засегнати и увредени местообитания, устойчиво управление на торфищата, разработване на система от постоянни пробни площи за представителни видове и местообитания и територии за установяване на антропогенното въдействие върху тях, ремонт и възстановяване на туристическа инфраструктура, алейна мрежа, стълбова маркировка и указателни табели, трайно маркиране на границите на парка, определяне на места за практикуване на екстремни и алтерантивни спортове, вкл. веломаршрути, скално катерене, конен туризъм, подсигуряване на достъпа в парка за хора с увреждания, проектиране и изграждане на размножителен център за редки животински видове, интерпретационни и образователни програми, в т.ч.: издаване на определители на дневните пеперуди и на земноводните и влечугите в Природен парк „Витоша“, разработване на интерпретационна програма за флората на Витоша и ръководство към нея, на обобщаващо издание за природното богатство на парка и много други. Разработи се проект за актуализация на плана за управление на ПП «Витоша», разви се географската информационна система на парка, направи се социологическо проучване на общественото мнение и мониторинг на туристическия поток, разработиха се проекти за нови туристически атракции.
Заповядайте. Очакваме ви.

Сборен пункт и час на тръгване за Витоша с организиран транспорт: София, ул. „Антим I“ № 17, 10.00 ч.
Час на завръщане в София на ул. „Антим I“ № 17: около 17.00 ч.

Моля, потвърдете участието си на E-mail: julia_mihaylova@abv.bg
За контакти и повече информация: Юлия Михайлова, E-mail: julia_mihaylova@abv.bg, тел.: 0885 51 10 19

Дата: 23.10.2015 г.

Дирекция на Природен парк „Витоша“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дирекцията на Природен парк „Витоша“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content