През есента на 2010 г. бяха залесени 1550 бели върби по поречието на р. Струма

С помощта на доброволци през есента на 2010 г. бяха залесени над 1500 бели върби по поречието на река Струма в близост до пернишкото село Боснек. На 30.10.2010 се проведе акция по засаждане на върбови фиданки, в която се включиха 50 доброволци от фирма Веломания. Резултатът е над 1000 броя засадени дръвчета от бяла върба, които ще оформят „Горичката на Драг”.

Втората акция се осъществи на 05.11.2010 г. За втора поредна година служители на фирма Куинтайлс – клон България положиха доброволен труд на територията на Природен парк „Витоша“, като този път засадиха над 500 броя фиданки от бяла върба.

Целта на проведените залесявания е възстановяване на унищожената от човешка дейност естествена крайречна гора в района. Крайречните гори играят съществена роля за възстановяване на естествените местообитания, за укрепване на брега от ерозия, за предпазване от наводнения и пречистване на водата.

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ създаде организацията на залесяванията и подсигури фиданките.

Дейността по възстановяването на крайречните съобщества от бяла елша по поречието на Куртова река и от бяла върба и зелена елша по поречието на река Струма (местообитание 91Е0) е част от консервационната програма на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ и е свързана с възстановяване на крайречните съобщества от върби и елши в границите на парка. Местообитанието се състои от крайречни гори на постоянно или периодично заливани места с характерни видове като черна елша (Alnus glutinosa), бяла елша (Alnus incana), бяла върба (Salix alba), трошлива върба (Salix fragilis) и др. Предвижда се в рамките на три години да бъдат залесени общо 6000 бели и трошливи върби, както и 1000 бели и черни елши.

Тази дейност се финансира в рамките на Проект № 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“” към Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност по Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content