Проведена междуведомствена работна среща

На 14.06.2016 г. в Дирекцията на Природен парк „Беласица“ в с. Коларово се постави началото на поредица от работни срещи с представители на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, Регионални дирекции по горите, Държавните предприятия, ръководствата на Дирекциите на природните паркове, териториалните поделения – Държавни горски стопанства, Държавни ловни стопанства, Горски семеконтролни станции, Лесозащитни станции. Срещата беше инициирана от МЗХ и ИАГ. Участие взеха представители на трите природни парка, попадащи в териториалния обхват на Югозападно държавно предприятие /ЮЗДП/ – ДПП „Беласица“, ДПП „Витоша“ и ДПП „Рилски манастир“; от ИАГ – инж. Димитър Бърдаров – началник отдел в дирекция „Гори и лесовъдски дейности“, който водеше заседанието и главни експерти Елена Рафаилова и Кирил Ташев; от ЮЗДП – Антоанета Дивилска и Анелия Иванова, ГСС София – директор Свилена Божинова, ЛЗС София – Костадин Мъгев, директорите на РДГ София и РДГ Кюстендил Мартин Иванов и Здравчо Тодоров, на РДГ Благоевград – Иван Гергов. Присъстваха и директори и представители на ТП ДГС/ДЛС – ДЛС „Витошко-Студена“ – Димитър Пенчев, ДГС „Рилски манастир“ – Иван Калов, ДГС „Петрич“ – Емил Тренев.

Беше представена дейността на природните паркове, на горска семеконтролна станция и лесозащитна станция, съвместната работа  с горските институции, проблемите в работата и предложения за бъдещи съвместни инициативи. Обсъди се възможността за организиране на редовни срещи и се взеха решения за иницииране на споразумения между ЮЗДП и ДПП за извършване на съвместни дейности и подпомагане на работата на територията на природните паркове при изграждане и ремонт на инфраструктурата, отстраняване на паднали и опасни дървета и др., както и участие в съвместни проекти през новия програмен период. Отчете се като проблем длъжностният състав в парковите дирекции, обсъди се неговото оптимизиране  съобразно спецификата на парковите територии, както и ниските бюджети и заплащане в ДПП.

Вярваме, че с тази работна среща се поставя началото на едно по-добро взаимодействие и взаимопомощ между всички отговорни горски институции за консолидиране на усилията и подобряване на работата в парковите територии.

Дирекция на Природен парк „Витоша“

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content