Проведено първо публично заседание по отваряне на постъпили оферти в открита процедура

На 07.03.2014 г. в Дирекция на Природен парк „Витоша“ се проведе първо публично заседание по отваряне на постъпили оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша” за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти и развитие на Географската информационна система на Природен парк „Витоша”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.” Седем членна Комисия, определена със Заповед на Директора на ДПП „Витоша“, извърши отваряне на офертите и тяхното надлежно регистриране в поредността от Регистъра на подаването им. Обект на разглеждане бяха четири постъпили оферти, както следва:

1. ДЗЗД „ФОРТИС-НПМ-АЙКО” – представлявана от Даниела Петрова Попова-Тодорова, упълномощено лице

2. „ПЛАНЕКО“ ООД

3. „ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – представлявано от Антоний Стефанов Стефанов, Управител

4. КОНСОРЦИУМ (ОБЕДИНЕНИЕ) „ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ВИТОША”

При отваряне на документите присъстваха следните лица и медии: Тома Георгиев Белев – представител на СНЦ „Зелени Балкани“ Андрей Христов Ралев – представител на СДП „Балкани“ Милен Цонков Енчев –представител на Offnews. Крайният срок за приключване работата на Комисията е 30.05.2014 г.

07.03.2014 г. ДПП „Витоша“

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content