НОВИНИ

Проведено публично обсъждане на изпълнението на ПУ на Природен парк „Витоша“

На 14.05.2024 г., се проведе публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Витоша, в изпълнение на разпоредбите на Закона за защитените територии в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

На събитието присъстваха представители на Изпълнителната агенция по горите, МОСВ, Регионална дирекция по горите София и Кюстендил, Столична община, ТП „ДГС София“, ДЛС „Витошко-Студена“, Регионална инспекция по околна среда и водите,  WWF България, Българската федерация по катерене и алпинизъм и други.

На срещата бяха представени изпълнението на шестте дългосрочни цели, които съответстват на целите на управление, изисквани за тази  категория защитена територия съгласно Закона за защитените територии, а именно: Опазване, поддръжка и възстановяване на биологичното и ландшафтното разнообразие; Управление и устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси; Ефективно управление на туризма при съхраняване на биологичното и ландшфатното разнообразие; Поощряване на научните и образователни дейности; Осигуряване на обществена подкрепа и развитие на партньорства за постигане целите на парка; Постигане на ефикасното управление на парка.

Презентацията бе представена от инж. Севдалина Димитрова, директор на ДПП „Витоша“ и експертите от Дирекцията и беше посрещната с одобрение от присъстващите.

Skip to content