Проведе се междуведомствена среща за подобряване на координацията в охраната и опазването на ПП „Витоша“

На 05.04.2017 г. в рамките на Седмицата на гората в Детския екостационар „Бели брези“ в ПП „Витоша“ се проведе междуведомствена среща на тема „Стопанисване, опазване, контрол и охрана на територията на Природен парк „Витоша“. Организатор беше Дирекцията на Природен парк „Витоша“, а целта на срещата беше да се подобри координацията между институциите, имащи отношение към опазването и охраната на Парка.

Директорката на Парка г-жа Снежана Петрова откри срещата и представи еспертите от парковата администрация, чиято дейност е свързана със стопанисването, опазването, контрола и охраната на парковата територия: инж. Юлиан Антонов, гл. експерт „Охрана на горите и земите от горския фонд“, инж. Дарин Ковачев и инж. Йордан Рангелов – главни горски инспектори.

След това на вниманието на присъстващите беше представена презентация по темата от инж. Дарин Ковачев. В нея той направи кратка характеристика на Парка по отношение на площта на горските територии, разпределението й както спрямо вида собственост, така и по горскостопански и охранителни участъци. След това той се спря на зонирането на горите и разрешените дейности в тези зони. Обърна внимание на значението на превенцията и опазването на горите от пожари. Даде информация за общия брой на извършените съвместни проверки по сигнали на граждани на ДПП „Витоша“ със служители от РДГ-София, РДГ-Кюстендил, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, ТП „ДГС София“, РИОСВ-София, РИОСВ-Перник, СДВР, 06 РУП, 06 ПБЗН. Описа вида на извършените нарушения за периода 2005 – 2015 г. и наложените санкции. В заключение инж. Ковачев формулира основните проблеми и възможните решения.

Последва дискусия с конкретни предложения, които бяха записани с цел тяхното решаване в бъдеще.

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ благодари на всички участници в срещата, на представителите на ИАГ, ЮЗДП, РДГ-София, ТП „ДГС София“, Лесозащитна станция – София, на кметовете на околовитошките селища, чието присъствие беше важно за нас в желанието ни да постигнем по-ефективен контрол и охрана на територията на Природен парк „Витоша“.

Skip to content