Продължават дейностите по възстановяване на витошко торфище

Дирекцията на Природен парк „Витоша” продължава дейностите по възстановяване на  торфищна екосистема на територията на парка, стартирали през 2014 г. като част от проект №DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“”, финансиран с Договор №DIR-5113326-C-010 по Оперативна програма ”Околна среда  2007 – 2013 г.”. В рамките на проекта беше избран подходящ участък за прилагане на пилотен модел за възстановяване на водния режим на торфище. Обектът на възстановяване е разположен източно от хижа „Кумата“ и беше силно повлиян от пожар през 2010 г.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква подобряване на водния режим на участъка, което ще доведе до постепеното възстановяване на покривката от торфени мъхове (Sphagnum), до подпомагане на торфонатрупването и увеличаване на капацитета на торфището за поглъщане на СО2. Възстановяването на торфената покривка е относително бавно и при оптимални условия отнема няколко години.

За ускоряване на този процес в началото на месец ноември т.г. експерти и стажанти от парковата администрация, с помощта на експерт от ИБЕИ към БАН, окосиха избрания участък и изнесоха окосената маса извън него. Беше почистена и прокопаната в рамките на проекта вада за оводняване на участъка, което ще ускори повишаването на подпочвените води в него. Очакванията са, че коситбата и изнасянето на окосената маса ще ограничат разпространението на конкурентни житни и острицови видове, което ще намали количеството растителна маса, пречеща на установяването на торфените мъхове.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content