Продължават дейностите по Проект №BG16M1OP002-3.007-0015-C01 на територията на Природен парк „Витоша“

На 09.07.2020 г., екипът за управление на проекта  „Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“, извърши проверка на терен за изпълнението на дейностите по проекта:

Косене в торфищата, в които е установено обрастване с трева и храстителна растителност.

Изграждане на дървена скара и парапет в близост до едно от торфените находища.


Изграждане на укрепителни стени по пътеката за Боянски водопад.

При извършения контрол се установи, че изпълнителите спазват всички изисквания по предварителното изготвените технически задания.

Проектът  се финансира по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“.

Skip to content