Продължава работата по проект „Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания“

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите,  продължава успешната реализация на дейностите по проект   “Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша““, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.  

В торфищния участък, предвиден за възстановяване са извършени необходимите геодезически измервания и е изготвен хидрологически коректен модел на микролефа. В момента се работи  в посока прецизно моделиране на водния баланс на торфището и проектиране на максимално ефективни възстановителни дейности в него. Очаква се до края на месец ноември да бъде готов планът за възстановяване на торфището, който да бъде приложен през следващата година.

През месец октомври приключи косенето в торфищата, в които е установено обрастване с конкурентна тревна и храстова растителност. Това е един от основните ограничителни фактори за развитие на торфените мъхове и чрез тази мярка се подобряват условията на торфонатрупване и природозащитното състояние на торфищата. Дейностите по косене и изнасяне на окосената растителна маса са извършени на площ от 20 декара и ще продължат през следващата година.

Проект   №BG16M1OP002-3.007-0015-C01 „Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша““ е финансиран с договор № BG16M1OP002-3.007-0015-C01 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос BG16M1OP002-3, процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“.

Skip to content