Продължава работата по проект за „Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания“

Дирекцията на Природен парк „Витоша“,  продължава успешната реализация на дейностите по проект   “Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша““, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.  

С цел подобряване на природозащитното състояние на местообитания 9130 „Букови гори от типа Asperulo-Fagetum“ и 9180 „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове“, се изгражда нова инфраструктура за намаляване антропогенния натиск и ерозионните процеси в района на Боянския водопад.

През месец април бе изграден нов мост на Боянска река (над Боянския водопад), като част от специализираната инфраструктура необходима за реализацията на Дейност 2 по проекта.

Skip to content