Проектът на План за управление беше внесен в Министерство на околната среда и водите

Проектът за актуализация на Плана за управление е част от

Проект «Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“», финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

№ на проекта: DIR-5113326-4-98

№ на договора: DIR-5113326-C-010

Стойност на проекта: 5 240 300 лв.

На 29.10.2015 г. според утвърдения план-график за провеждане на дейностите и съгласно Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии полученият в дирекцията на ПП „Витоша“ план за управление, заедно с всички приложения според задание и отразени бележки от Общественото обсъждане и документацията – СВИТЪК „Обществено обсъждане:  Протокол  и Справка за неотразените бележки и препоръки”, беше внесен за разглеждане в МОСВ.

 

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content