ПРОЕКТ № 0574R2 PERIURBAN Parks – Improving Environmental Conditions in Suburban Areas Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

от Директора на Дирекция на Природен парк „Витоша“, адрес: ул. „Антим І” № 17, 1303 гр. София, електронен адрес: dppvitosha@dag.bg

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА,  ЧЛ. 101А ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Уважаеми/а Господине/Госпожо,

С настоящата покана Ви каня да представите своята оферта за услуга с предмет „Организиране на семинар на заинтересованите страни по проект PERIURBAN” по изискванията, посочени в т. 1 от настоящата покана. Услугата се извършва в рамките на Проект №0574R2 (Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда).

1.    Изисквания към услугата:
Организиране на семинар на заинтересованите страни по проект PERIURBAN със следните параметри:
1.    Дата на провеждане на семинара: 27.04.2012
2.    Местоположение: централната градска част на гр. София
3.    Осигуряване на нощувка в двойни стаи в хотела (минимум 3 звезди), където ще се проведе семинара за 20 души на 26.04.2012 г.
4.    1 вечеря за 20 души (26.04.2012 г), включваща задължително минимум:
•    салата
•    основно ястие
•    безалкохолна напитка
•    вода
•    вино/бутилка
5.    1 закуска за 20 души (27.04.2012 г.), включваща задължително минимум:
•    топли напитки – кафе/чай
•    вода
•    сандвич/кроасан
6.    Предоставяне на зала за 50 души за 5 часа (09:00 – 13:30) (на територията на хотела, в който е осигурена нощувка)
7.    Осигуряване на мултимедиен проектор и екран за 5 часа (09:00 – 13:30) в залата
8.    1 брой кафе-пауза за 50 души (10:30-11:00). Кафе-паузата да включва следното (на човек):
•    топли напитки – кафе/чай
•    минерална вода – по 1,0 л
•    сладки– по 100 гр.
•    соленки – по 100 гр..
9.    1 обяд за 50 души (13:30 – 15:00), включващ, задължително минимум:
•    салата
•    основно ястие
•    десерт
•    безалкохолна напитка
•    вода
•    вино/ бира

2.    Избор на печеливша оферта, методика и показатели за оценка на офертите -при изпълнение на изискванията, посочени в т. 1, изборът ще се извърши по критерий „икономически най-изгодна оферта“, съгласно приложената към настоящата покана методика.
3.    Офертата трябва да има вид на писмено предложение и да включва следните елементи:
•    данни за лицето, което прави предложението (наименование, адрес, ЕИК и др.)
•    ценово предложение (в лева, без ДДС). Максимално допустимата крайна цена на услугата е в размер на 2900 лева без / две хиляди и деветстотин лева / без включен ДДС. В случай, че ценовото предложение на участник надхвърли максимално допустимата стойност на услугата, то той ще бъде отстранен от участие в избора на изпълнител чрез събиране на три оферти и неговата оферта няма да бъде оценявана.
•    детайлно предложение за изпълнение на изискванията към услугата. Участникът следва да опише конкретно и детайлно – мястото на провеждане на семинара, съответно нощувките, предлаганото меню, което следва да включва минимум посочените в т. 1 артикули;
•    срок на валидност на офертата – участникът следва да посочи срок на валидност на офертата, който трябва да бъде минимум 30 (тридесет) дни, считано от крайния срок за получаване на оферти;
•    Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от лицето, което представлява участника.
При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

4.    Място, срок и начин за подаване на офертите: До 17:30 ч. на 05.04.2012 г. на адреса на Възложителя. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи. Участникът ще бъде отстранен от участие в избора на изпълнител, при непредставяне на изискуемите документи, както и при представяне им във форма, неотговаряща на поставените от Възложителя изисквания или извън поставените срокове.

Приложение:
1.    Методика за оценка на офертите.

Лице за контакт: Зорница Стратиева, тел. 02/9895377, zornitsa.stratieva@park-vitosha.org

МЕТОДИКА

       за определяне на комплексната оценка на офертите при критерий „Икономически най-изгодна оферта”
Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начинът, по който ще се извърши класирането на офертите и ще се определи изпълнителят на услугата.

Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база оценка на офертите по посочените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.
Критерият и показателите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата.
Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната последователност:
•    Извършване на Техническа оценка;
•    Извършване на Финансова оценка;

Показатели за оценка:

а) Показател „Техническа оценка” е с тежест 40 %
б) Показател „Предлагана цена” е с тежест 60 %

І. Показател „Техническа оценка” (ОцТ)  – с максимален брой точки 100, даден от комисията на участник и относително тегло в комплексната оценка – 40%.
Оценяването по показателя „Техническа оценка” се извършва посредством експертна оценка на Техническите предложения на всеки участник в съответствие с посочените по – долу подпоказатели:
1. Подпоказател „Работна среда”(РС) – максимален брой точки 50.
По този подпоказател ще се оценяват следните елементи:
•    Местонахождение на предложения хотел и зала.
•    Категорията на хотела
•    Условията и удобствата, с които разполагат хотела
•    Условия, с които разполага залата – обзавеждане, оборудване, климатизация и др.;
Максимален брой точки – 50, получава участникът, предложил най-добри условия на работната среда, съответстващи на горепосочените елементи, в това число по-централно местонахождение на залата за конференции, по-високата категория хотел за настаняване и др.
Максималният брой точки – 50, се намалява с от 5 до 11 точки за всеки един от четирите елемента, в зависимост от степента, в която предложената от участника оферта отговаря на горепосочените изисквания.
Минималният брой точки, които може да получи един участник, е 6 точки.
Оценката по подпоказателя е експертна.
2. Подпоказател „Организация и кетъринг” (ОК)  – с максимален брой точки 50.
По този подпоказател ще се оценяват следните елементи:
•    Асортимента на кафе-паузата
•    Асортимент на обяда
•    Асортимент на закуската и вечерята за настанените
•    Обща оценка на организацията и асортимента.
Максимален брой точки – 50, получава участникът, предложил най-добри условия за организация и кетъринг, като по-високо се оценява по-богатия асортимент на кафе-паузите и храненията съответстващи на горепосочените елементи.
Максималният брой точки – 50, се намалява с от 5 до 11 точки за всеки един от четирите елемента, в зависимост от степента, в която предложената от участника оферта отговаря на горепосочените изисквания.
Минималният брой точки, които може да получи един участник, е 6 точки.
Оценката по подпоказателя е експертна.
Забележка: Допустимо е оценяване с равен брой точки на повече от един участник по отделните подпоказатели.
Оценката се извършва от членовете на комисията за провеждане на обществената поръчка и се отразява в  лист за оценка, като всеки член на комисията попълва отделен оценъчен лист. Общата оценка на комисията за всеки един от подпоказателите се получава като сборът от индивидуалните оценки се раздели на броя на членовете на комисията.
Точките по показателя „Техническа оферта” на участника се получават по следната формула:
ОцТ= ( РС + ОК) х 40%
Максимална оценка по подпоказателя – 40 т.
ІІ. Показател „Предлагана цена” с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка – 60%.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена по подпоказателя. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:
ОцP = 100 х (Рmin/Pn), където:
ОцР = оценка за предлаганата цена по показателя
ОцPmin – минималната цена, предложена от участник.
ОцPn – цената, предложена от n-ия участник

Точките по показателя на n-ия участник се получават по следната формула:
ОцРк   = ОцР х 60%, където:
ОцРк = крайна оценка по показателя за цена, а “60%” е относителното тегло на показателя.
Максимална оценка по показателя – 60 т.
Комплексната оценка (ОцК) се изчислява по следната формула:
ОцК = ОцТ + ОцРк
Максималната комплексна оценка е 100.
Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content