Проект №BG05SFOP001-2.019-0047 „Специализирани обучения за подобряване на знанията и умения на служителите от Дирекция на Природен парк „Витоша”

Основни дейности по проекта:

  • Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Специализирана статистика за обработка на данни, генерирани при провеждане на мониторинг на биологични видове и при мониторинг на води”;
  • Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Горска педагогика – основни принципи. Методи и добри практики за работа с деца”;
  • Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Набиране на средства за осъществяване на мероприятия в Природен парк „Витоша“ чрез дарения – планиране, наблюдение, отчетност”;
  • Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Основи на планинарството и безопасност в планината”;
  • Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Повишаване на теоретичните и практичните знания и умения на експертите от ДПП Витоша в областта на флората и фауната на Витоша”;
  • Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Актуални промени в Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър. ЗУТ и защитени територии, ЗУТ и горски територии”;
  • Участие в специализирано обучение на тема „Графичен дизайн”.

Бюджет на целия проект: 51 289,20 лева

Проекта е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“

Продължителност: 12 месеца

Начална дата: 29.05.2020г.

Skip to content