„Пространствените данни в природозащитата” – семинар

Семинар на тема: „Пространствените данни в природозащитата” Приложение на Европейската Директива INSPIRE в природозащитата в България На 01. и 02.12.2009 г. в хотел „Рила” в София ще се проведе семинар и обучение на тема „Пространствените данни в природозащитата”. Провеждането на семинара има за цел да информира заинтересованите страни за приложението на Директивата INSPIRE (Инфраструктура за пространствените данни в Европейската общност) на Европейската комисия, влязла в сила на 15.05.2007 г. Представянето на Директивата INSPIRE и нейното приложение в България ще се проведе на 01.12., а на 02.12. темата ще бъде: „ГИС с отворен код – представяне и възможности”. Инициатива е насочена към широк кръг от заинтересовани страни, които работят в сферата на природозащитата и/или опазването на околната среда. Такива могат да бъдат представители на високо и средно ниво на управление на защитените територии, органи на властта на национално или местно ниво, вземащи решения относно природозащитата и опазването на околната среда, неправителствени организации, изследователски институти или частни фирми, свързани с природозащитата. Инфраструктурите за пространствени данни имат за цел да направят тези данни по-достъпни и в полза на обществото и икономиката. Директивата INSPIRE регламентира изграждането на такива инфраструктури в Европейския съюз, като те трябва да бъдат хармонизирани така, че органите на властта да имат лесен достъп до тях, независимо от произхода им. Това ще доведе до повишаване на качеството на информацията, използвана в природозащитата и опазването на околната среда. Страните-членки имаха за задача да приложат Директивата в националното си законодателство до м. май 2009. Провеждането на семинара има за цел да изясни прилагането на Директивата INSPIRE в областта на природозащитата и управлението на защитените територии, както и да отговори на въпросите, свързани със създаването, ползването и обмена на пространствените данни. Ще бъдат представени добри практики в използването на пространствени данни за природозащитното управление в България и ще се дискутират въпроси, свързани с прилагането на директивата INSPIRE в България. Темите, които ще се обсъждат в първия ден на семинара са следните:

• Информация за проекта «Nature-SDI+», дейности и резултати;

• Какво означава «инфраструктура за пространствените данни», какви възможности предлага, защо ни е нужна и какви са ползите от нея;

• Информация за Директивата INSPIRЕ;

• Стандарти и съвместимост;

• Съдействие на ниво ЕС, възможности за финансиране, европейски фондове;

• Примери за най-добри практики от други държави, предоставени от партньори в проекта «Nature-SDI+»;

• Българският опит. Инициативата се финансира частично от програмата на eContent+ , като част от европейския проект: „Мрежа от най-добрите практики за инфраструктура за пространствени данни (ИПД) в природозащитата: Nature-SDIplus“. Организаторите на инициативата са URSIT Ltd. (консултантска компания, работеща в сферата на информационните технологии) в партньорство с Дирекциите на природните паркове „Витоша” и „Странджа”. За повече информация: URSIT Ltd., тел.: 02 870 28 70, факс: 02 870 28 70; Email office@ursit.com ; www.ursit.com Сълза Тодорова, експерт по флората в ДПП Витоша, тел.: 02 989 53 77 София, 26.11.2009 г.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content