НОВИНИ

Проучване на взаимовръзки в системата „почва-почвени микроорганизми-дървесен състав“

На 04.05.2023 г. в зала „Академик Мако Даков“ на Лесотехническият университет бяха представени междинни резултати по проект КП-06-Н56/7 „Проучване на взаимовръзки в системата „почва-почвени микроорганизми-дървесен състав” в горски насаждения на територията на Природен парк „Витоша“. Проекта е с ръководител доц. Бисер Христов и има мултидисциплинарен  характер като в него участват учени от Лесотехнически университет, структури на БАН и студенти. Целта е провеждане на комплексни проучвания и анализи на почвени параметри, таксационни показатели на дървостоите и микробиологичния статус на почвите върху представителна част от територията на Природен парк (ПП) „Витоша”.

Досега направените анализи и резултати показват много добро състояние на почвите от територията на парка. Те са добре запасени с органично вещество и влага, реакцията на почвата е благоприятна за почвообразувателния процес. Очакват се данни за влиянието на микроорганизмите в растежа и прираста на насажденията, които ще бъдат публикувани на сайта на проекта : htpp://www.soilmotree.com .

Skip to content