Първа копка за изграждане на открита класна стая до село Боснек

На 26.08.2020 г., в присъствието на експерти от ДПП „Витоша“ започнаха дейностите по изграждане на открита класна стая между селата Боснек и Чуйпетлово на Витоша. Дейността се реализира по проект CB007.2.32.151 „Екологично образование на младите – мост към устойчивото развитие на трансграничния район“. Целта на проекта е да създаде екологично съзнание и популяризира отговорно поведение и действия у децата и подрастващите към природата като повиши техните знания и разбиране за взаимовръзките в околната среда. “Откритата класна стая” ще осигури личната връзка на децата с природата, ще развие у тях нагласа за здравословен начин на живот, ще възпита отговорност и изследователски дух. Очакват се над 1000 деца от Сърбия и България да посетят открито училище сред природата на Витоша през следващите няколко месеца. Обособеният кът за учене на открито ще даде възможност на обучителите да обединят много и различни теми и да ги представят по интересен, лесен за реализация и атрактивен начин.

В района на Боснешкия карст по проекта се предвижда още монтаж на информационно табло пред Духлата – най- дългата пещера в България, както и на и три релефни табла на брега на р. Струма, които да експонират пещерното богатство на района. Ще бъде възстановена и Алеята на карста, водеща от с. Бснек до м. Живата вода, чрез подмяна на разположените на алеята информационните табла.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Дирекция на Природен парк „Витоша“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.

Skip to content