Работна среща в БАН постави началото на актуализацията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.

Големият салон на Българската академия на науките събра на 05.03.2015 г. представители на държавни органи и интституции, местни власти, неправителствени организации, академични среди, ползватели в парка, местния бизнес сектор, професионални и браншови организации и медии за оповестяване на началото на актуализацията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г., включително разработване на геобази данни и карти и развитие на ГИС на ПП „Витоша“.

Дейността е на стойност 561 600 лв. и е част от проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“ на обща стойност 5 240 300 лв., финансиран от ЕФРР и Държавния бюджет на Република България чрез ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

Възложител е Дирекцията на Природен парк „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите, а изпълнител – „Пролес Инженеринг“ ООД.

Срещата започна с пресконференция, след което управителят на „Пролес Инженеринг“ ООД инж. Антоний Стефанов представи целите на работната среща и екипа, разработващ Плана за управление.

Директорката на ПП „Витоша“ ланш. арх. Снежана Петрова представи проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша“, финансиран от ЕФРР и Държавния бюджет на Република България чрез ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“

Ръководителката на екипа, разработващ актуализацията на ПУ на ПП „Витоша“ ландш. арх. Димитринка Берберова представи целите и особеностите на ПУ на ПП „Витоша“. Тя запозна присъстващите със Заданието за разработване на ПУ на Парка за периода 2015 – 2024 г. Предостави информация по частите и разделите от Заданието, включените дейности и очакваните резултати.

Управителят на „Пролес Инженеринг“ ООД инж. Антоний Стефанов разказа за процеса на разработване на Плана с участието на заинтересованите страни и календара на дейностите. Той обяви, че „Пролес Инжинеринг“ ООД “ ще направи основен анализ на съществуващия план за управление и степента на неговото изпълнение, ще бъдат установени обективно настъпили важни промени, ще бъде събрана необходимата информация за изработването на новия план. Планът ще се разработи от 45-членен екип от известни научни работници и висококвалифицирани експерти. В процеса на работата от най-ранна фаза ще бъдат включени всички основни заинтересовани страни и административни структури, за да се осигури баланс между ползването на ресурсите на парка и опазването на биологичното разнообразие в него.

Целта е да бъде създаден нов план, който да бъде документ за партньорство и резултат от екипната работа на организации с различни интереси, но обединени от обща визия за развитие и постигане на ползи за местните общности и отговорност за съхраняване на уникалните качества на Витоша.

С тази първа среща ще стартират неформални консултации със заинтересованите страни. На специално разработен от изпълнителя нов сайт www.pu-vitosha.com ще бъде публикувана покана за набиране на мнения, като се предвиждат и персонални срещи за прецизиране на дадените предложения и препоръки. На 28 август 2015 г. ще бъде представен цялостният проект за план за управление на Витоша, като преди това ще бъдат проведени специализирани семинари за всички негови основни части.

В процеса на работа всички разработени части на плана за управление на ПП „Витоша“ ще бъдат публикувани на страницата на новия сайт. След отразяване на препоръките актуализираният план трябва да бъде внесен в Министерството на околната среда и водите за разглеждане и приемане от Висшия експертен екологичен съвет, след което да бъде утвърден от Министерски съвет.

Последва дискусия за бъдещето на Природен парк „Витоша“ и закриване на срещата.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content