Резултати от работната среща относно възможностите за благоустрояване на пещера Духлата в Природен парк „Витоша”

На 28юни 2011 г., в хотел Рила, гр. София се състоя работна среща относно възможностите за експониране на пещера Духлата в Природен парк „Витоша”, на която присъстваха експерти от Областна управа Перник, МОСВ, ДПП „Витоша”, ОУПБЗН-Перник, Община Перник, РИОСВ Перник, Кметство с. Боснек, Българска Асоциация по спелеология, Българска федерация по спелеология, Пещерните клубове „Пещерняк”, „Хеликтит” и „Искър”, „Българска геоинформационна компания” ООД и граждани.

На работната среща сепредстави доклад за геодезично заснемане на Тронната зала в пещера Духлата с изпълнител „Българска геоинформационна компания”(БГК) ООД и възложител ДПП „Витоша” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2014”. Въз основа на доклада се осъществи дискусия за възможностите за експониранена пещерата.

Преобладаваща част от присъстващите експерти споделиха опасенията, изложени в геоложкoто становищена изпълнителя на геодезичното заснемане, че благоустрояването на пещера Духлата за туристически достъп до Тронната зала би могла да доведе до увреждане на природната забележителност при подобряване проходимостта на основната галерия към Тронната зала, както и до сериозни опасности за посетителите в резултат на слабата устойчивост на скалата и наличието на подземни води. Като алтернативно предложение за експонирането на пещерния свят в района на Боснешкия карст широка подкрепа сред присъстващите получи пещера Живата вода, която също се намира в района на с. Боснек и за разлика от пещера Духлата има неограничен достъп.

В тази връзка, Дирекцията на Природен парк „Витоша” ще поиска промяна в Проект № 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“, към Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Дейност 12: „Намаляване на натиска върху Боснешкия карстов район и пещера Духлата чрез създаване на система за ограничаване и контролиране на достъпа и експонация”, като средствата за експонирането на пещера Духлата бъдат пренасочени към експонирането на пещера Живата вода.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content