НОВИНИ

Рядък и защитен вид повет цъфти в Природен парк „Витоша“

Алпийският повет е защитен вид,  включен в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие. Видът е терциерен реликт. Това е едно от най-редките и уязвими растения на Витоша, приоритетно за опазване от ДПП „Витоша“.

Алпийският повет (Clematis alpina) е храст – лиана с едри, синьо-виолетови, камбанковидни цветове. В България се среща рядко по скалисти и каменливи места в иглолистните гори на Западна Стара планина, Рила, Западни Родопи и Витоша.

Преди години екипът на Дирекцията реализира програма за реинтродукция, която завърши с успешното завръщане на растението на територията на Парка.

Днес, 12.06.24 г., при посещение на находището му по бреговете на Драгалевска река, наблюдавахме индивиди в добро състояние и фаза на пълен цъфтеж.

През настоящата година продължаваме с нови действия за подпомагане на популацията от алпийски повет на Витоша, надграждайки натрупания опит.

Skip to content