Симеоновските езера в Природен парк „Витоша“ отново са пълни

След повече от 20 години Симеоновските езера в Природен парк „Витоша“ отново са пълни с вода и вече функционират!  Тези езера са един от символите на кв. Симеоново и сега всички посетители на този район на парка ще могат да се радват на създадения от човека „езерен циркус”!  На 11.10. 2011 г. експерти към Дирекция на Природен парк „Витоша“ проведоха комисия за приемане на извършените ремонтни и възстановителни работи на Симеоновските езера.  Освен като обособяване на място за туризъм и отдих в планината за хората, възстановяването на Симеоновските езера има важно биологично значение- чрез изпълнението на тази дейност ДПП Витоша осъществява подържане и възстановяване на местообитанията на жълтокоремна бумка, голям гребенест и малък гребенест тритон, което е част от консервационната програма на Плана за управление на ПП Витоша за подпомагане находищата на редки и застрашени животински видове в границите на парка.

Възстановените водоеми осигуряват увеличаване на площите и подобряване на условията в ключови местообитания на целевите видове земноводни, което води до увеличаване на тяхната численост, разпространение, възстановяване на подходящи места за укритие, изхранване и размножаване.

Предвидено е в района на Симеоновските езера да бъдат поставени и нови маси и пейки „Витошки тип”. През годината бяха организирани няколко доброволчески акции за почистване на района, а скоро се предвижда и есенно почистване. На пролет ще бъдат обновени и указателните табели, които въпреки, че преди две години бяха подменени, в момента са надраскани и изкривени от недобросъвестни посетители. Новите табели ще бъдат подсилени и се надяваме да радват туристите дълго време.

Ремонтните и възстановителни работи се финансират  в рамките на Проект № 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“” към Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност по Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content