Снегът на писта „Витошко лале” е с висока киселинност, замърсен с нитрити, хлориди и сулфати

В рамките на контрола по прилагане на Плана за управление на Природен парк „Витоша“, през м. март т.г. беше извършен анализ на снежната покривка на писта „Витошко лале”.

Резултатите от анализа, направен от лаборатория „Химични фактори на околната среда” към Министерство на здравеопазването на 3 проби сняг, взети от различни места на писта „Витошко лале” показват значително увеличение на съдържанието на нитрити, хлориди и сулфати, както и завишена киселинност. Измерените стойности са сравнени с проба от чист сняг, взет от резерват „Бистришко бранище”.

Резултатите от направените анализи имат следните стойности:

• С 42% по-висока киселинност;

• 3 пъти по-голямо съдържание на нитрити;

• близо 5 пъти по-голямо съдържание на хлориди;

• 2,5 пъти по-голямо съдържание на сулфати.

Съгласно т. Б4 от раздел „Режими и норми” на Плана за управление на Природен парк „Витоша“, приет с решение на Министерски съвет е недопустимо замърсяването на снега при използване на каквито и да било технологии за създаване на изкуствен сняг.

ДПП Витоша се обърна към Басейнова дирекция Дунавски район с искане за извършване на контрол върху водите, оттичащи се от пистата в р. Янчовска преди навлизането й в биосферния резерват „Бистришко бранище”.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content