Специализирано обучение на експерти по графичен дизайн

Започна специализирано обучение на част от служителите на Дирекцията на ПП „Витоша“ на тема „Графичен дизайн“, по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, процедура BG05SFOP001-2.019-0047  „Специализирани обучения за подобряване на знанията и умения на служителите от Дирекция на Природен парк „Витоша”.

 Обучението предвижда овладяване на основни и с надграждане софтуерни, растерни и векторни програми Adobe InDesing, Adobe Photoshop, Adobe Iliustrator, с помоща на които да бъдат създавани графични проекти.

Обучението има отношение към работата на ДПП „Витоша“ свързана с издаването на информационни материали, изготвяне на информационна инфраструктура на територията на парка, предпечатна подготовка на брошури, научни и образователни материали и др.

Skip to content