Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжностите

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ ДО КОНКУРС КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

1. Главен експерт по охрана на горите и земите от горския фонд

2. Главен експерт по паркова инфраструктура

3. Главен експерт по връзки с обществеността

4. Старши експерт по флората

5. Старши експерт по реализиране на проекти и връзки с донори

6. Младши експерт по фауната

Конкурсната комисия, назначена със 3аповед № 53 / 19.06.2013г. на Директора на ДПП Витоша, в качеството й на орган по назначаване, реши: Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Денислав Руменов Костадинов

2. Александрина Величкова Стоянова

3. Трифон Атанасов Маринов

4. Юлия Георгиева Михайлова

5. Розалия Стоилова Трайкова

6. Десислава Василева Гюрова

7. Юлиан Антонов Антонов

8. Стоян Йорданов Йорданов

9. Никола Ангелов Дойкин

10. Борислава Кирилова Карова

11. Марина Емилова Милева

12. Силвия Ивова Георгиева

13. Емил Красимиров Кънев

14. Венцислава Борисова Крумова

15. Савина Руменова Бранкова

16. Маринела Иванова Бойкова

Тестът за установяване на професионални умения и знания ще се проведе от 9.00 часа на 04.07.2013 г. в сградата на ДПП Витоша, находяща се в гр. София, ул.”Антим І” № 17. Интервюто-събеседване при успешно издържан тест, ще се проведе на същата дата и място, за което кандидатите ще бъдат уведомени. Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста: 1. Устройствен правилник на ДПП Витоша 2. Закон за защитените територии. 3. Закон за лова и опазване на дивеча. 4. Закон за рибарството и аквакултурите. 5. Закон за биологичното разнообразие. 6. Закон за лечебните растения. 7. Закон за горите 8. Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии. 9. Закон за административните нарушения и наказания. 10. Закон за държавния служител 11. Кодекс на труда 12. Закон за обществените поръчки.

Председател на конкурсната комисия:………………………………….

(Валентин Благоев – зам. директор на ДПП Витоша)

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content