Съобщение относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на оборудване по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомяваме, че на 25.01.2013 г. от 16:00 часа в сградата на Дирекция на Природен парк „Витоша”, гр. София, ул. „Антим I” № 17 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

ДПП Витоша

Дата: 21.01.2013 г.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content