Съобщение относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка

СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ „Извършване на социологическо проучване и мониторинг на туристопотока” по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Извършване на мониторинг на туристическия поток на терен и анализ на данните, Обособена позиция № 2 – Извършване на социологическо проучване на общественото мнение с цел отразяване на обществените нагласи и разбирания във връзка с предстоящата актуализация на плана за управление на Природен парк „Витоша”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 12.11.2013 г. от 16:30 ч. в сградата на Дирекция на Природен парк „Витоша”, гр. София, ул. „Антим I” № 17 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.
При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Дата: 08.11.2013 г.
Гр. София
ДПП Витоша

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content