Съобщение относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка

ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ „Изработване на специализирана карта и регистри на туристическата инфраструктура, лазарно заснемане на терена и изготвяне цифров модел на релефа на Природен парк „Витоша”, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Изработване на специализирана карта и регистри на туристическата инфраструктура на Природен парк „Витоша”, по проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“ – фаза II”, Обособена позиция № 2 – Лазарно заснемане на терена и изготвяне цифров модел на релефа на Природен парк „Витоша”, по проект № DIR – 5113326–4-98 “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 23.09.2013 г. от 14:00 ч. в сградата на Дирекция на Природен парк „Витоша”, гр. София, ул. „Антим I” № 17 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.
При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Дата:19.09.2013 г.
Гр. София
ДПП Витоша

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content