Съобщение

ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша” за периода 2015 – 2024 г., вкл. разработване на геобази данни и карти и развитие на Географската информационна система на Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомявам, че на 13.05.2014 г. от 16:00 ч. в сградата на Дирекция на Природен парк „Витоша”, гр. София, ул. „Антим I” № 17 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Дата: 07.05.2014 г.

Гр. София

ДПП Витоша

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content