Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3(ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА)ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ Дейности по дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационни ирекламни материали”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Дейности по дизайн,предпечатна подготовка и отпечатване на информационни и рекламни материали по проект Проект № DIR– 5113326 – 4 – 98 “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша, Обособена позиция № 2 – Дейности по дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационни и рекламни материали за нуждите на ДПП „Витоша”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 04.06.2013 г. от 15:00 ч. в сградата на Дирекция на Природен парк „Витоша”, гр. София, ул. „Антим I” № 17 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.
При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Настоящото съобщение да се публикува на интернет – страницата на ДПП „Витоша”.

Дата:   31.05.2013 г.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content