Съобщение

ОТНОСНО: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит на проект „Дейности по устойчиво управление на ПП Витоша”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че на 23.11.2012 г. от 12:30 часа в сградата на Дирекцията на Природен парк „Витоша” на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17, ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.
При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Настоящото съобщение да се публикува на интернет страницата на ДПП „Витоша”.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content