С официална церемония ДПП „Витоша“ откри новоизградена волиера в парка

На 12.09.2015 г. с официална церемония ДПП „Витоша“ откри новоизградената волиера в в м. Бели брези в близост до Детския екостационар на територията на парка.
Нейното проектиране и изграждане беше осъществено по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Общата стойност на проекта е 5 240 300 лв., а периодът на изпълнение 2012 – 2015 г. Размерът на финансирането от ЕФРР е 85%, а на националното съфинансиране 15 %.
По дейност 2.5. от проекта „Разработване на проект и изграждане на размножителен център за редки видове“ през м. декември 2013 г. беше разработена идейна концепция и изготвен архитектурен и конструктивен проект на съоръжение, което представлява адаптационна волиера за временно настаняване и връщане на птици в природата. Стойността на размножителния център (в т.ч. проектиране, изграждане, инвеститорски контрол, строителен и авторски надзор) възлиза на 110 455,03 лв.
В празника се включиха представители на държавни институции, неправителствени организации и медии. След кратки встъпителни думи от директорката на парка ланш. арх. Снежана Петрова, инж. Юлия Михайлова – главен експерт „Връзки с обществеността“, бяха поднесени благодарствени писма на представители на изпълнителя – „АБ и Ю Инженеринг“ ООД, проектанта – „Борисов и Борисов Архитекти“ ООД и строителния надзор – „Икар Консулт“ АД. Музикален поздрав поднесоха децата от ОДЗ № 46 „Жива вода“, кв. Симеоново и дует „Рукатка“ с ръководител Б. Райкова. След това всички се отправиха към волиерата, където д-р Христина Клисурова от Спасителния център за диви животни към ФПС „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора разказа за необходимостта за лекуваните в Центъра птици да преминат през период на адаптация към новата среда преди да заживеят свободни в нея. Днес за първи път бяха пуснати птици, преминали курс на лечение в Спасителния център. Четирите мишелова веднага я почустваха като свой дом. Спокойното им поведение доказа това. За да не безпокоят новодомците, групата се отправи към Детския екостационар и проследиха поведението на освободените във волиерата птици на голям екран, посредством изградената система за видеонаблюдение. На път за София гостите поспряха за малко в музея на мечката, чието вътрешно оформление беше обновено изцяло с финансиране по проекта.
Би могло да се каже, че такъв тип съоръжения са пилотни за България, тъй като в страната има малък брой изградени такива. Предназначението на волиерата е в нея временно да бъдат настанявани характерни за Витоша и района птици, които, след злополука, болест или по друга причина, са преминали успешно медицинско лечение и предстои да бъдат върнати обратно в природата. Волиерата се нарича адаптационна, защото по време на престоя си в нея, птицата, вече здрава, ще се приспособи към естествените природни условия на новото място, към климатичните особености и към необходимостта да си набавя храна по естествен начин. Престоят за адаптация ще бъде в рамките на 15 – 30 дни, при нужда и повече, като той ще бъде различен за отделните случаи в зависимост от биологичните особености и характера на птицата, както и от причините, довели до нейното лечение.
Като подходящо място за изграждане на волиерата беше избрана поляна, разположена в смесена гора в близост до Детския екологичен стационар „Бели брези“ в ПП „Витоша“. Мястото беше избрано от експертите на ДПП „Витоша“ заради близостта му до екостационара, възможността за електрозахранване на съоръжението, за обслужване и обгрижване на птиците и не на последно място заради отдалечеността на тази поляна от стълб на електропреносната мрежа, който би представлявал опасност за птиците при тяхното освобождаване от волиерата.
В работата си по договора, екипът от архитекти предложи два варианта за форма на съоръжението – четириъгълна с неправилна форма и овална нестандартна форма, като идеята беше да се оползотвори оптимално откритата площ на поляната. Експертите от ДПП „Витоша“ избраха овалната форма, съдържаща в себе си три по-малки клетки, която е по-функционална, по-лесна за обслужване и дава възможност за пълно оползотворяване на вътрешния обем, в който птиците да могат да летят свободно, за да упражняват крилете си преди освобождаването. Всяка една от трите вградени овални клетки е с различен диаметър, което позволява да се приемат птици с различни размери, биологически особености и изисквания за свободно пространство. Има възможност както за отделяне на трите клетки (затварянето им) чрез подвижна мрежа, така и за отварянето им и ползване на целия вътрешен обем, като просто не се поставят мрежите. Съоръжението е високо около 5 метра с основа от габиони. Изградено е от дърво, тъй като то, като естествен материал, улеснява адаптацията на птиците, осигурява по-голяма безопасност за хора и животни при гръмотевични бури в планината и е в синхрон със заобикалящата природа и сградата на Детския екологичен стационар в близост.
Дъсчената обшивка на стените ще изолира визуално временния „дом“ на птиците от заобикалящата среда, от туристическата пътека и посетителите в екостационара. Така, по време на адаптацията си птиците няма да бъдат обезпокоявани от хора. Все пак, птиците ще имат визуален контакт с природата през няколко отвора по вертикалните стени и през „покрива“. Тези отвори, тип вертикално отварящи се капандури, ще служат за освобождаване на птиците от клетките. Те са разположени на няколко места по стената и са ориентирани към най-вероятната посока за първоначалното отлитане на птиците – котловината на Софийското поле. Идеята е, когато настъпи времето за освобождаване, капандурите неколкократно да бъдат отваряни, за да може птицата, когато сама реши, да излезе през нея и да изследва заобикалящата я среда. След това тя ще се върне в своя временен дом и това ще се повтори няколко пъти, преди окончателното освобождаване. Покривната конструкция на волиерата представлява мрежа, която дава изглед към заобикалящата среда, но същевременно е проектирана така, че през зимния сезон да издържа на натоварване от дебела снежна покривка. В допълнение, по периферията на „покрива“ има битумно покритие, което ще предпазва разположените във волиерата дървени и въжени съоръжения за птиците. Храненето ще става през т. нар. „хранилки“, представляващи тръби, през които, незабелязано за птиците, ще се пуска храна отвън. Предвидени са няколко поилки за вода, както и вани за хранене с жива плячка, което да улесни адаптацията им към естествените условия на живот в природата.
Все пак, посетителите на планината ще имат възможност да наблюдават живота на птиците в адаптационната волиера чрез система за видеонаблюдение. Проектът финансира инсталирането на камери в клетките за осъществяване на компютърна видео връзка с детския екостационар, където на видеостена ще се наблюдава поведението на птиците, които са във волиерата, без те да бъдат обезпокоявани от близкото присъствие на хора.
Волиерата беше изградена със съдействието на партньорски организации, работещи за опазването на орнитофауната в България, една от които е Спасителният център за диви животни към ФПС „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора.
Друг много важен момент в дейността беше да бъде намален до минимум потенциалният сблъсък с електропреносната мрежа. За тази цел бяха изолирани кабелите и чашките на близко разположения далекопроводен стълб и бяха маркирани по протежението им кабелите на електропреносната мрежа недалеч от мястото. Това вече се прави в България с помощта на специални пластмасови изолационни удължения и чашки – в първия случай и чрез т. нар. „дивертори“ във втория случай. Диверторите служат само за маркиране на кабела, което го прави видим за птиците дори и в мъгливо време благодарение на флуоресциращите му части. Всичко това е необходимо да се направи, за да се избегне рискът една здрава птица, преминала оздравителен курс, след освобождаването си в дивата природа, да срещне смъртта си при сблъсък с далекопроводните кабели. Това би обезсмислило усилията както на ДПП „Витоша“, така и на всички организации, вложили труд и финансови средства за опазване на дивата орнитофауна на България.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content