Традицонна работна среща на ДПП “Витоша” към Изпълнителна агенция по горите със заинтересовани страни и Столичен инспекторат

На 16 март 2016 г. в Детския екостационар „Бели брези“ се проведе традиционна работна среща на Дирекцията на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите с представители на различни институции и заинтересовани страни: Столичен инспекторат, собственици и ползватели на обекти на територията на ПП „Витоша“, представители на РДГ, на Югозападно държавно предприятие, на ски училища, на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, ПСС, ръководството на екипа разработил АПУ на ПП „Витоша“ и експерти от Областен информационен център София-град и София-област.
Директорката на парка г-жа Снежана Петрова представи подробна презентация за Природен парк „Витоша“, като се спря по-подробно върху резултатите от реализираните дейности по проекти с финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ Представиха се основните дейности и значението им за посетителите и за планината. Презентацията включваше и отчет на работата на дирекцията през изминалата година. Не бяха отминати и проблемите, свързани с пожарите, замърсяването на парковата територия и транспорта. Акцент на презентацията бе представяне на някои от най-важните и нови аспекти от изработения и внесен за одобрение Актуализиран План за управление за следващите 10 години, като зониране, забрани и възможности за възстановителни и строителни дейности.
Представител на Областния информационен център София-град и София-област изнесе интересна информация относно използване възможностите на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.
Всички присъстващи собственици и ползватели на обекти на територията на ПП „Витоша“ попълниха анкетни карти и отразиха своите проблеми, мнения и препоръки относно стопанистването на техните обекти.
Присъстващите получиха рекламни списания, туристически карти, дипляни и плакати за парка. Срещата имаше положителен ефект за подобряване на съвместната работа и бъдещо сътрудничество на всички участващи институции с администрацията на парка, както и за осъществяване на бъдещи инициативи на територията на парка.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content