Успешни резултати от възстановяване на торфища в Природен парк „Витоша”

По време на ежегодния мониторинг на торфища в Природен парк „Витоша“ се установи начало на торфообразуване в нарушен торфищен участък, обект на възстановяване от страна на Дирекцията на Парка. Този успешен резултат е вследствие на дългогодишната съвместна работа между експерти от Дирекцията и доц. д-р Райна Начева от ИБЕИ при БАН.

Работата по възстановяване на торфища на Витоша стартира през 2014 г. като част от проект №DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“”, финансиран с Договор №DIR-5113326-C-010 по Оперативна програма ”Околна среда  2007 – 2013 г.”. Тогава е разработен Модел за устойчиво управление на торфищата на Витоша, включващ и пилотен проект за възстановяване водния режим на конкретен торфищен участък, силно нарушен от пожар през 2010 г. Извършените възстановителни дейности са иновативни у нас и включват прокопаване на оводнителна вада, която постепенно повишава водното ниво в участъка – необходимо условие за възстановяването му. Торфообразуването е много бавен процес, отнемащ години. С цел ускоряването му експертите ежегодно извършават поддържащи водния режим на торфището дейности – редовно премахване на конкурентната растителност чрез косене и изнасяне на окосената маса от целевата територия, почистване на оводнителната вада на участъка.

През изминалата есен се извърши допълнително подпомагане на процеса на образуване на торф чрез внасяне на фрагменти от торфени мъхове в силно увредените участъци. При наличието на достатъчно овлажняване тези фрагменти бързо регенерираха и поставиха началото на създаване на торфената покривка.

През последните две години прилагането на мерките и усилията за подпомагане на торфища се финансират от проект № BG16M1OP002-3.007-0015 – „Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша“, финансиран с Договор № BG16M1OP002-3.007-0015-C01 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“, който ни дава възможност да разширим и надградим своя опит, прилагайки го и върху нови торфищни участъци на Витоша.

Skip to content