НОВИНИ

Успешно подпомагане на критично застрашен вид на Витоша

Петтичинковата върба (Salix pentandra) е дървесен вид с висока природозащитна стойност: включен в Червената книга на РБ с категория “критично застрашен” и в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие.

В България петтичинковата върба е разпространена единствено в Природен парк „Витоша“. Опазването и е сред приоритетите на Дирекцията на Парка. Усилията за подпомагане и разширяване на популацията и започват още през 2002 г. До момента успешно са създадени нови находища от този ценен и уязвим растителен вид.

С настоящите снимки ви представяме най-новото от тях, в което фиданките от петтичинкова върба се развиват успешно. Те са засадени от експертите на ДПП „Витоша“ през октомври 2020 г. и вече са част от влаголюбивата растителност в иглолистния пояс на планината.

Skip to content