Успешно приключил проект на Биологическия факултет и ДПП „Витоша“

В края на миналата година приключи проекта „Индивидуално разпознаване и плътност при белката и златката“ , изпълняван от учени от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и експерти на ДПП „Витоша“.

Основната цел на проекта е да се установи популационната плътност на целевите видове на територията на Витоша, чрез разработване на методика за събиране на достоверни данни за видово и индивидуално разпознаване при род Martes. За периода на проучването в работния район на територията на Парка, бяха събрани 7 независими (от общо 12) регистрации на златка (Martes foina).

На терен беше монтирана специализирана теренна установка, чрез която се целеше заснемането на цялото специфично индивидуално напетняване на гърдите и шията на целевите видове. Пред всяка установка беше монтиран и наземен фотокапан, в затворена кутия с обектив насочен навътре за разпознаване на гризачи.

За целия период от заложените фотокапани бяха събрани близо 32 476 бр. снимки и видеоклипове, които са въведени в специализиран софтуер.

Белка с насочен поглед към примамката, заложена при специализираната установка на дърво.

Горска мишка Apodemus sp. регистрирана чрез наземната установка.

България е една от държавите, в които тези два близко родствени вида се срещат в едни и същи райони и изучаването на взаимоотношенията помежду им е изключително интересно.

Резултатите от  съвместната  работа между Дирекцията на Парка и Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, бяха използвани в различни доклади:

  • Paraskova M. Dolapchiev N., Popova E., Doykin N., Petrov P., Zlatanova D. Постер Testing of camera trap installation for arboreal mammals – pine marten as an example Scientific conference Kliment’s days 2020

https://www.researchgate.net/publication/346017334_Testing_of_camera_

trap_installation_for_arboreal_mammals_-pine_marten_as_an_example

  • Ivanova N., Popova E., Doykin N. & Zlatanova D. Постер Effect of the lure on the wild cat (Felis silvestris Schr.) and other mammals in “Vitoshko-Studena” hunting area, Vitosha mt. Youth Scientific conference Kliment’s days 2017

https://www.researchgate.net/publication/321106051_Effect_of_the_lure_

on_the_wild_cat_Felis_silvestris_schr_and_other_mammals_in_Vitoshko-Studena_Hunting_Area_Vitosha_Mt

  • Дойкин Н., Попова Е., Иванова Н., Златанова Д. Постер Денонощна активност и заемане на местообитанията при благородния елен (Cervus elaphus, L.) и сърната (Capreolus capreolus, L.) в ПП „Витоша“, България. Youth Scientific conference Kliment’s days 2016

https://www.researchgate.net/publication/310459673_Activity_patterns_

and_occupancy_of_the_red_deer_Cervus_elaphus_L_and_roe_deer_

Capreolus_capreolus_L_in_NP_Vitosha_Bulgaria

  • Doykin N., Popova Е., Ivanova N., Zlatanov V. & Zlatanova D. Постер Competition among middle-sized carnivores in NP Vitosha, Bulgaria. Seminar of Ecology – 2016” with international participation.

https://www.researchgate.net/publication/301566439_Competition_among_middle-sized_carnivores_in_NP_Vitosha_Bulgaria

  • Ivanova N., Popova E., Doykin N., Zlatanov V. & Zlatanova D. Секционен доклад. Distribution, numbers and density of the wildcat (Felis silvestris Schr.) in NP Vitosha, Bulgaria. 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with international participation 2016.
  • Doykin N., Popova Е., Zlatanov V. & Zlatanova D. Секционен доклад. GPS telemetry of feral dogs (Canis familiaris, L.) in NP Vitosha, Bulgaria –behavior and conservation issues. 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with international participation 2016.
  • Popova Е., Doykin N., Zlatanov V. & Zlatanova D. Секционен доклад. Abiotic factors influencing the behaviour of mammalian model species in NP Vitosha, Bulgaria. “Seminar of Ecology – 2016” with international participation.
  • Petrov P., Popova E. & Zlatanova D., Seasonal aspects of the food competition between the red fox (Vulpes vulpes L.) and genus Martes (M. foina Erx. & M. martes L.) in two mountains in Bulgaria. Секционен доклад. ХХV-th traditional International scientific conference – Union of Scientists – Stara Zagora 2015.

http://www.sustz.com/journal/VolumeV/Number3/Papers/PetarPetrov.pdf

и бяха публикувани научни статии в различни списания

Popova, E., Zlatanova, D., Paraskova, M., Petrov, P., Doykin, N., Camera trapping martens in two different mountains – effect of the lure, Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski” Faculty of Biology Book 4 – Scientific Sessions of the Faculty of Biology 2019,, 2020, pages:49-59, ISSN (print):0204–9902, ISSN (online):2682–9851, PhD

https://www.researchgate.net/publication/343691545_CAMERA_

TRAPPING_MARTENS_IN_TWO_DIFFERENT_MOUNTAINS_-EFFECT_OF_THE_LURE

Petrov P., Popova E., Zlatanova D., Niche Partitioning among the Red Fox Vulpes vulpes (L.), Stone Marten Martes foina (Erxleben) and Pine Marten Martes martes (L.) in Two Mountains in Bulgaria, Acta zoologica bulgarica, vol:68, issue:3, 2016, pages:375-390, ISSN (online):0324-0770 http://acta-zoologica-bulgarica.eu/downloads/acta-zoologica-bulgarica/2016/68-3-375-390.pdf

Doykin N., Popova E., Zlatanov V., Petrov P., Zlatanova D., Preliminary data on the distribution of free-ranging dogs (Canis familiaris L.) in NP Vitosha, Bulgaria, Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski” Faculte de Biologie, volume 101, livre 4, 2016, pages:11-22, ISSN (online):0204–9902

http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/free%20ranging%20dogs%20Bulgaria.pdf

  • Popova E., Doykin N., Zlatanov V., Zlatanova D., Vigilance behaviour in roe deer (Capreolus capreolus L.): preliminary data for the role of hunting pressure in NP Vitosha, Bulgaria, Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski” Faculte de Biologie, volume 101, livre 4, 2016, pages:23-32

https://www.researchgate.net/publication/305960275_VIGILANCE_

BEHAVIOUR_IN_ROE_DEER_CAPREOLUS_CAPREOLUS_L_

PRELIMINARY_DATA_FOR_THE_ROLE_OF_HUNTING_PRESSURE_IN_NP_VITOSHA_BULGARIA

Doykin N., Popova E., Paraskova М., Zlatanov V., Zlatanova D., Pine marten (Martes martes, L) distribution, habitat preference and activity in NP Vitosha, Bulgaria, Proceedings of “Seminar Of Ecology – 2016” with International Participation, 21-22 April 2016, Publisher:ИБЕИ/БАН, 2017, pages:26-33, ISBN:979-853-476-132-4 https://www.researchgate.net/publication/316623019_Pine_

marten_Martes_martes_L_distribution_habitat_preference_

and_activity_in_Vitosha_Nature_Park_Bulgaria

Skip to content