Успешно приключил проект на ДПП „Витоша“

На 27.01.2021 г. със заключителна конференция беше поставен финал на проект № BG16M1OP002-3.007-0015 „Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша“, чието изпълнение започна на 15.10.2018 г. Стойността на проекта беше 419 000,40 лв., в т.ч. 356 150,34 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 62 850,06 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република  България.

Проектът обхващаше три основни дейности.

Първата дейност включваше  подобряване на природозащитното състояние на торфищни комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи подвижни торфища“). По тази дейност се изготви и приложи модел за възстановяване на водния режим на избрано торфище (участък) в района на село Чуйпетлово въз основа на критерии, включващи основните ограничителни фактори за развитие и необходимостта от възстановителни дейности в него. Бяха направени геодезични измервания, моделиране на водния баланс и изготвяне на хидрологичен анализ на избрания участък. Изгради се система за оводняване и регулиране на постъпващото в торфището количество вода. Върху площ от 20 дка се извърши косене и премахване на конкурентна трева и  храстова растителност от торфени участъци с висока степен на обрастване. Приложи се мониторинг на торфищните води за проследяване и оценка на количественото и качественото им състояние. Пробовземането се извършваше 4 пъти в годината през различните сезони. Направи се анализ по 12 показателя – температура, pH, електропроводимост, разтворен кислород, амониеви йони, нитратни йони, нитритни йони, общ азот, ортофосфати, общ фосфор, БПК5 и перманганатен индекс.

Изгради се специализирана туристическа инфраструктура, включваща 100 л.м дървени скари в местностите Ветровала, Платото и под Черни връх, както и 50 л.м дървен парапет в м. Ветровала. Очакваният резултат е намаляване на антропогенния натиск около торфищните комплекси.

Извършените дейности ще доведат до подобряване на природозащитното състояние на избраното торфище и на единственото находище на торфения мъх Sphagnum fimbriatum в България.

Втората дейност имаше за цел да подобри природозащитното състояние на природни местообитания на 9130 „Букови гори от типа Asperulo-Fagetum“ и 9180 „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове“.

За преодоляване на заплахите и подобряване на благоприятното природозащитно състояние на местообитанията в района на Боянския водопад се изгради специализирана инфраструктура от 60 каменни прагчета, 150 л.м метални и дървени парапети, 100 каменни стъпала и 15 л.м дървени мостове. Положи се лентова маркировка по туристическата пътека кв. Бояна – х. „Момина скала“ и се поставиха 100 указателни табели. Поставените информационни табла  запознават туристите с характерните местообитания, редките видове, както и с подходящото  поведение в Парка, необходимо за защитата и поддържането им.

Извършените дейности ще допринесат за насочване на посетителите извън засегнатите площи и ще намалят антропогенното натоварване върху природните местообитания.

Третата дейност беше насочена към подобряване на състоянието на популациите на 7видаптици: Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Бухал (Bubo bubo), Орел змияр(Circaetus gallicus), Скален орел (Aquila chrysaetos), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Осояд (Pernis apivorus) иЧерен щъркел (Ciconia nigra).

На територията на Парка се идентифицираха и обезопасиха 30 стълба в непосредствена близост до адаптационната волиера, където временно се настаняват пострадали птици, преминали курс на лечение преди връщането им в природата. Обезопасяването включваше изолиране на чашките на далекопроводните стълбове, поставяне на изолационни покрития и кацалки и монтиране на т.нар. дивертори. Птицезащитните дивертори са предназначени за предпазване на птиците от сблъсък по време на полет в рамките на денонощието и предотвратяване на  нощуването им върху въздушни електропроводни линии с напрежение над 1000 волта.

Извършеното в рамките на тази дейност ще предотврати бъдещи фатални инциденти с редки и защитени видове птици по електропроводите и ще подобри състоянието на популациите им.

Skip to content