Участие в IV-тата Национална студентска научна конференция „Управление и устойчиво използване на биологичните ресурси”

От 20 до 22 април 2012 год. в Учебно опитно горско стопанство „Георги Аврамов”, Юндола, се проведе IV-татаНационална студентска научна конференция „Управление и устойчиво използване на биологичните ресурси”. Присъстваха както ученици, преподаватели, учители на професионалните средни училища в България, така и студенти, докторанти и преподаватели от Лесотехническия университет, отАграрния университет, представители на различни институции и др. От Дирекцията на Природен парк „Витоша” взе участие Зорница Стратиева с презентация на тема: „Анализ на изпълнението на оперативните задачи и предписания за опазване и ползване на Плана за управление на Природен парк „Витоша” 2005-2011 година”. Нейното участие допринесе не само за популяризиране дейността на Природен парк „Витоша”, но и за представяне на концепцията Периурбан територии в България, разработена по проект „Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда в крайградските територии”, финансиран по програма INTERREG IVC.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content