НОВИНИ

Честит Международен ден на горите!

 
На 21 март отбелязваме Международния ден на горите. Датата е избрана по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 г. и e подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие през 1972 г. На Международния ден на горите вниманието в целия свят още веднъж се фокусира върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на планетата с техния разнообразен животински и растителен свят.
Тази година Международният ден се провежда под мотото „Гори и здраве“.
 
Най-ранните сведения за горите на Витоша датират още от римско време. Техни описания се срещат и в пътеписите и бележките на Евлия Челеби, Ами Буе и много други чужди пътешественици. От тези описания, както и от последващите научни изследвания, можем да съдим за видовия състав на витошките гори в миналото. В тях са участвали дървесни видове, които се срещат и днес, както и доста топлолюбиви дървесни видове като кестени, мушмули, кипариси. В последствие, след глобалното застудяване в Европа през Средновековието се оформят вертикалните растителни пояси с дървесен състав, близък до днешния. В периода ХІV-ХІХ век постепенно са били унищожавани естествените дъбови и букови гори в ниската и леснодостъпна част планината. Масово са се добивали дърва за огрев, дърва за производство на дървени въглища, които впоследствие са се използвали в железодобива. През този период са били изсечени или опожарени и голяма част от иглолистните гори във високите части на Витоша за откриване на пасища. Днес площите, заети от гори в границите на Природен парк “Витоша”, са повече от половината от територията на планината. Поляните, ливадите и пасищата заемат около една четвърт от парка, а останалата част са скали, уникалните каменни реки, големите торфищни комплекси, мочурища, реки, пътища и други. На територията на планината Витоша няма обособен характерен алпийски пояс. Само в най-високите части се срещат отделни алпийски растителни съобщества със сравнително бедна растителност и единични дървета или храсти – лапландска върба, смърч, смрика.
 
снимка Десислава  Гюрова
Skip to content