Четвъртокурсници от Лесотехническия университет посетиха ДПП „Витоша“

Днес, 25-ти ноември 2016 г., студенти от четвърти курс от факултета по Екология и ландшафтна архитектура на ЛТУ посетиха Дирекцията на Природен парк „Витоша“. Тук те се запознаха с дейността на парковата администрация. Директорката на Парка г-жа Снежана Петрова представи интересна обширна презентация, в която засегна основни важни теми, свързани с ПП „Витоша“. В началото презентацията акцентира върху специализираното законодателство, категориите защитени територии и управлението на Парка. След това студентите се запознаха с местоположението, спецификата на релефа, водното богатство, многообразието от ланшафти, със знаковите представители на флората и фауната, с богатото културно наследство. Наблегна се и на някои негативните фактори, а именно: съхненето на смърчовите гори и възникналите през 2012 г. пожари. Представени бяха контролните и координационни функции на парковата администрация. Обърнато беше внимание на сериозните проекти с финансиране по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ и други източници, изпълнени от ДПП „Витоша“ през последните години. Студентите се запознаха с хронологията на процеса по актуализация на Плана за управление на ПП „Витоша“. Накрая всички получиха информационни материали – издания на ДПП „Витоша“.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content