21 май – Денят на Натура 2000

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Тя трябва да бъде изградена във всички страни членки на Европейския съюз и се поставя като изискване при присъединяването на страни кандидат-членки на съюза.

Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕИО  за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за местообитанията) и Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците).

Процесът по създаване на екологичната мрежа Натура 2000 в България започва през 2002 г. с приемането на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), който въвежда нормите на двете европейски директиви.

Тази година се очаква 196 страни да се срещнат по Конвенция на ООН за биологичното разнообразие в Китай и да приемат нова глобална рамка за защита и възстановяване на околната среда.

Европейската комисия стартира нова Глобална коалиция за биологичното разнообразие, с която призовава всички световни национални паркове, защититени зони, ботанически и зоологически градини, аквариуми, изследователски центрове и университети и природонаучни музеи да обединят усилия и да говорят за природата преди тази решаваща международна среща.

Skip to content