Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит на проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на природен парк Витоша – Фаза II”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 03.10.2012 г. от 13:00 ч. в сградата на Дирекция на Природен парк „Витоша”, гр. София, ул. „Антим I” № 17 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.
При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Дата: 01.10.2012 г.
Дирекция на Природен Парк Витоша

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content